Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1.1 Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PhotoSessions.nl.

Afspraak
2.1 Een bevestigde reservering kan door de opdrachtgever tot maximaal 5 werkdagen voor de daadwerkelijke shoot kosteloos worden geannuleerd/verzet, bij het niet nakomen van deze afspraak blijft de opdrachtgever  30% van de prijs van de shoot verschuldigd.
2.2 Wanneer de opdrachtgever te laat op een afspraak verschijnt zal de shoot tot de eindtijd worden afgemaakt, de opdrachtgever is het origineel afgesproken bedrag verschuldigd.

Rechten
3.1 De opdrachtgever heeft het recht de foto’s te gebruiken en openbaar te maken voor privé en promotionele doeleinden, de laatste mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s tenzij anders afgesproken.
3.2 Openbaarmaking van de foto’s met commerciële doeleinden door het zowel de opdrachtgever als de fotograaf zonder toestemming van de wederpartij is niet toegestaan.
3.3 Indien een van beide partijen tot publicatie etc anders dan onder voorgaande punten afgesproken wil overgaan, is dit pas toegestaan nadat de ander schriftelijke toestemming heeft verleend.

Voorbereiding
4.1 De uiterlijke verzorging is, tenzij anders aangegeven door de fotograaf, verantwoordelijkheid van het model.

Acties – aanbiedingen
5.1 Er kan van maximaal 1 aanbieding/actie tegelijkertijd gebruik worden gemaakt op PhotoSessions.nl

Prijzen en betaling
6.1 Alle door PhotoSessions.nl genoemde prijzen zijn inclusief BTW. tenzij anders aangegeven.
6.2 Op weekenddagen, feestdagen en op werkdagen in de avonduren wordt een weekendtoeslag van 30%  op de op de website vermeldde prijzen gerekend.
6.3 Betaling kan contant na afloop van de afspraak, of per giro-bank worden voldaan.
6.4 Bij betaling die plaatsvindt na aanmaning, bent u aanmaningskosten verschuldigd en indien PhotoSessions.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Photosessions.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Levering
7.1 Voor het overeengekomen bedrag wordt door de fotograaf geleverd:
1. vervaardiging en bespreking van de fotosessie op afgesproken datum en tijdstip
2. werkuren van de fotograaf
3. digitale basisbeeldbewerking, aflevering van het op de website vermeldde aantal nabewerkte foto’s.

Kadobonnen
8.1 Photosessions is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de kadobon. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
8.2 De kadobon is te besteden aan op de website aangeboden fotoshoot naar keuze, of andere aangeboden services op Photosessions.nl.
8.3 Indien het totaalbedrag van de fotoshoot hoger is dan de waarde van de gebruikte Photosessions kadobon, dient het verschil contant of digitaal te worden bijbetaald.
8.4 Indien je een bestelling doet die goedkoper is dan de waarde van kadobon(nen) dan wordt het resterende bedrag opgemaakt aan extra bewerkingen/foto’s of andere services aangeboden op de website.
8.5 De kadobon, of de restwaarde hiervan, is niet inwisselbaar tegen contanten.
8.6 Het is niet toegestaan kadobonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins aan te tasten.
8.9 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen wordt ontzegd.
8.10 Photosesions.nl is gerechtigd deze kadobon voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wij adviseren u alvorens een kadobon te bestellen deze voorwaarden te raadplegen.
8.11 Mocht je problemen ondervinden met het online bestellen van de kadobon, of heb je vragen of opmerkingen; neem dan even contact met de klantenservice op.

Privacy
9.1 PhotoSessions.nl zal de vanwege deze overeenkomst opgenomen werken, in welke vorm dan ook niet gebruiken, publiceren, verhandelen en/of te koop aanbieden op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de opdrachtgever.
9.2 PhotoSessions.nl zal nimmer adresgegevens en andere persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen zonder de toestemming van de opdrachtgever, tenzij aan bevoegde autoriteiten op grond van een op PhotoSessions.nl rustende dwingendrechtelijke verplichting.

Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van PhotoSessions.nl tegenover de opdrachtgever wordt in alle gevallen beoordeeld op basis van artikel 7:24 BW of, wanneer dat artikel niet van toepassing is, door het toepasselijke dwingende recht.
10.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door toedoen van opdrachtgever en de persoon die hij/zij heeft meegenomen naar de fotoshoot aan de apparatuur en de inventaris van PhotoSessions.nl. De opdrachtgever verklaart ontstane schade door toedoen van opdrachtgever c.q. de persoon die hij/zij heeft meegenomen aan PhotoSessions.nl te zullen vergoeden.
10.3 De Opdrachtgever kan na het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst geen aanspraak maken op vergoedingen voor reiskosten en of gehele of gedeeltelijke restitutie van het overeengekomen bedrag. De opdrachtgever en evt person in zijn/haar gezelschap betreden het pand van PhotoSessions.nl en de set op eigen risico. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid van meegekomen (minderjarige) kinderen.
De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoedingen van schade en verlies met betrekking tot eigen kleding en/of andere persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever, of letselschade door een ongeval tijdens de fotoshoot of enige andere vorm van schadevergoeding, tenzij die schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de medewerkers van PhotoSessions.nl.

Klachtenregeling
11.1 Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over de wijze waarop PhotoSessions.nl uitvoering geeft of heeft gegeven aan de overeenkomst, kan de opdrachtgever zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd melden bij PhotoSessions.nl
11.2 De Opdrachtgever kan zich wenden tot de afdeling klantenservice van PhotoSessions.nl met eventuele vragen en/of klachten met betrekking tot de door PhotoSessions.nl geleverde producten of verrichte diensten. De afdeling klantenservice is te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur behoudens nationale feestdagen.
11.3 Bij PhotoSessions.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag van ontvangst daarvan door PhotoSessions.nl beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door PhotoSessions.nl binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de Opdrachtgever gezonden. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop de opdrachtgever een uitgebreider bericht kan verwachten.

Gegevens van PhotoSessions

PhotoSessions
Rijksweg Zuid 11
5951 AM Belfeld
Telefoon: 077 8512188

Kamer van Koophandel: 20155665
BTW: NL820896950B01

Overtreding of niet nakomen van deze voorwaarden geeft zowel de fotograaf als de opdrachtgever het recht een schadevergoeding te eisen